رکورد حرکت کورک تریکینگ در برنامه عصر جدید از مرتضی موسوی
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد