مسابقات جهانی هایپر تریکینگ زیر نظر سازمان جهانی کانادا بایگانی - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

مسابقات جهانی هایپر تریکینگ زیر نظر سازمان جهانی کانادا

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد