حضور نماینده کل ناجا در مسابقات قهرمانی جام سپهبد قاسم سلیمانی بایگانی - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

حضور نماینده کل ناجا در مسابقات قهرمانی جام سپهبد قاسم سلیمانی

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد