تجلیل از تریکرهای برتر استان اصفهان با حضور خبرگزاری ایسنا بایگانی - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

تجلیل از تریکرهای برتر استان اصفهان با حضور خبرگزاری ایسنا

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد