هایپر ویپنز بتلینگ تریکینگ بایگانی - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

هایپر ویپنز بتلینگ تریکینگ

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد