رکورد چهار کرک مایکل گاتری تریکینگ برای اولین بار در جهان
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد