حضور معاون سازمان تربیت بدنی سپاه در مسابقات قهرمانی تریکینگ جام سپهبد قاسم سلیمانی