حضور معاون سازمان تربیت بدنی سپاه در مسابقات قهرمانی تریکینگ جام سپهبد قاسم سلیمانی
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد