مسابقات قهرمانی تریکینگ جام قاسم سلیمانی
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد