قانون موفقيت - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

قانون موفقيت

%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87

موفقيت دو قانون داره
1_ هيچ وقت تسليم نشو
2_ قانون دوم ، هميشه قانون اول رو بخاطر داشته باش…

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد