غرور - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

غرور

اگر به غرور گرفتار شدم قبل از شکست، هوشيارم کن

اگر به کذب آلوده شدم قبل از رسوا شدن بيدارم کن

اگر از دوست داشتن بيزار شدم به عشق، هوشيارم کن

اگر از يادت غافل شدم به لطفت از خواب بيدارم کن

اگر بيدار نشدم براي،هميشه در خوابم کن

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد