شمشیر تریکینگ کاملا متفاوت هست با شمشیرهای سامورایی در سبک و اجرای حرکات
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد