اجرای تیم تریکینگ اصفهان در مرکز همایشهای بین المللی سیتی سنتر اصفهان - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد