اجرای تیم تریکینگ اصفهان در مرکز همایشهای بین المللی سیتی سنتر اصفهان - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA