دیدار انجمن تریکینگ ایران با معاون وزیر ورزش

دیدار انجمن تریکینگ ایران با معاون وزیر ورزش و مشاوران و دعوت به دوازدهمین جشواره فیلم های ورزشی

دیدار انجمن تریکینگ ایران با معاون وزیر ورزش

 

و مشاوران و دعوت به دوازدهمین جشواره فیلم های ورزشی