دیدار با دکتر حمید سجادی وزیر محترم ورزش و جوانان انجمن تریکینگ ایران