خبر برگزار مسابقه كشوري تريكينگ در صدر سايت فدراسيون ورزشهاي رزمي
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد