حضور نماینده کل ناجا در مسابقات قهرمانی جام سپهبد قاسم سلیمانی