حضور نماینده کل ناجا در مسابقات قهرمانی جام سپهبد قاسم سلیمانی
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد