بهترين روش گرم كردن در باشگاه ورزشي - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد