برترین تیم ورزشی رزمی سازمان تربیت بدنی سپاه محمد رسول الله (ص)
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد