اولین پدیده رنکینگ حرفه ای تریکینگ ایران
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد