التماس - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

التماس

التماس به خدا ، شجاعت است

اگر برآورده شود حاجت است

اگر برآورده نشود حكمت است

التماس به خلق ، ذلت است

اگر برآورده شود منت است

اگر برآورده نشود خفت است

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد