چارت کشوری تریکینگ بایگانی - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

چارت کشوری تریکینگ

چارت کشوری تریکینگ

بسم الله الرحمن الرحیم رئیس سبک تریکینگ در ایران: استاد رسول علی بابائی نائب رئیس تریکینگ ایران: استاد یاسر اداوی هیئت رئیسه: دبیر سبک تریکینگ ایران:  مشاور عالی:  مسئول کمیته حراست:  مسئول کمیته برنامه ریزی مسابقات:  مسئول کمیته داوران: مسئول کمیته…

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد