رسول علي بابايي كيكيت بایگانی - Tricking

رسول علي بابايي كيكيت

فری استایل کیکیت تریکینگ

فری استایل کیکیت تریکینگ

بسم االله الرحمن الرحیم فری استایل کیکیت تریکینگ freestyle kickit tricking فری استایل کیکیت یکی از چهارمین استایل مسابقات تریکینگ میباشد اصطلاح کیکیت برگرفته از کلمه تریکینگ هست  

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد