حضور تیم آرین تریکینگ در برنامه تلوزیونی عصر جدید بایگانی - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

حضور تیم آرین تریکینگ در برنامه تلوزیونی عصر جدید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد