بنیانگذار اکستریم در ایران استاد رسول علی بابایی بایگانی - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

بنیانگذار اکستریم در ایران استاد رسول علی بابایی

اخبار تریکینگ در سایت فدراسیون ورزشهای رزمی

http://honarhayerazmi.com/fa/news/nteb15137/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%98–%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF.html اخبار هایپر اکستریم مارشال آرتز تریکینگ در سایت هنرهای رزمی ایران http://iimaf.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/item/1393-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%BE%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%86%DA%AF.html برای مشاهده روی لینک ها کلیک کنید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد