چارت سبك تريكينگ در استانها

خرداد ۲۶, ۱۳۹۵

اين يه نمونه كامل هست كه نمايندگان استانها بايد طبق اين چيدمان چارت خود را تكميل كنن و گزارش كار بدهند

هر نماينده استان بايد يك سايت راه اندازي كند و گزارش كار خود از تمام فعاليتهاي خود در استان و زير مجموعه هايش را در سايت براي مشاهده بگذارد

چارت سبك تريكينگ در استانها

نماينده سبك اقايان در استان:
دبير سبك آقايان در استان:

هيئت رئيسه استان آقايان :

مشاور عالي سبك در استان آقايان :
كميته فني سبك آقايان
در استان :
كميته آزمون آقايان
در استان :
كميته مسابقات آقايان
در استان:
كميته داوران آقايان
در استان:
كميته اعتراضات آقايان
در استان:
كميته انظباتي آقايان
در استان:
كميته آموزش آقايان
در استان:
كميته تحقيقات و پژوهش آقايان
در استان :
كميته استعداد يابي آقايان
در استان :
كميته پزشكي آقايان
در استان:
كميته بازرسي آقايان
در استان :
كميته ارگانها آقايان
در استان:
كميته تداركات آقايان
در استان:  
مسئول روابط عمومي آقايان
در استان:
مسئول امور مالي آقايان
در استان:
مسئول انفورماتيك آقايان
در استان:

كميته همه گاني آقايان در استان:

كيمته فرهنگي آقايان در استان:

كميته تبليغات آقايان در استان:

نائب رئيس بانوان سبك در استان:

دبير بانوان سبك در استان:

كميته بانوان سبك در استان:

هيئت رئيسه بانوان استان:

مشاور عالي بانوان سبك در استان:
كميته فني بانوان سبك در استان:
كميته آزمون بانوان سبك در استان :
كميته مسابقات بانوان سبك در استان :
كميته داوران بانوان سبك در استان:
كميته اعتراضات بانوان سبك در استان :
كميته انظباتي بانوان سبك در استان:
كميته آموزش بانوان سبك در استان:
كميته تحقيقات و پژوهش بانوان سبك در استان:
كميته استعداد يابي بانوان سبك در استان:
كميته پزشكي بانوان سبك در استان:
كميته بازرسي بانوان سبك در استان:
كميته ارگانها بانوان سبك در استان:
كميته تداركات بانوان سبك در استان:
مسئول روابط عمومي بانوان سبك در استان:
مسئول امور مالي بانوان سبك در استان:
مسئول انفورماتيك بانوان سبك در استان:

كميته همه گاني بانوان سبك در استان:

كيمته فرهنگي بانوان سبك در استان:

كميته تبليغات بانوان سبك در استان:

 

چارت سبك تريكينگ در هيئت شهرستانها

نماينده سبك اقايان در هيئت شهرستانها:
دبير سبك آقايان در هيئت شهرستانها:

هيئت رئيسه استان آقايان در هيئت شهرستانها :

مشاور عالي سبك در استان آقايان در هيئت شهرستانها :
كميته فني سبك آقايان
در هيئت شهرستانها :
كميته آزمون آقايان
در هيئت شهرستانها :
كميته مسابقات آقايان
در هيئت شهرستانها :
كميته داوران آقايان
در هيئت شهرستانها:
كميته اعتراضات آقايان
در هيئت شهرستانها:
كميته انظباتي آقايان
در هيئت شهرستانها:
كميته آموزش آقايان
در هيئت شهرستانها :
كميته تحقيقات و پژوهش آقايان
در هيئت شهرستانها :
كميته استعداد يابي آقايان
در هيئت شهرستانها:
كميته پزشكي آقايان
در هيئت شهرستانها:
كميته بازرسي آقايان
در هيئت شهرستانها :
كميته ارگانها آقايان
در هيئت شهرستانها:
كميته تداركات آقايان
در هيئت شهرستانها:
مسئول روابط بين الملل آقايان
در هيئت شهرستانها:
مسئول روابط عمومي آقايان
در هيئت شهرستانها:
مسئول امور مالي آقايان
در هيئت شهرستانها:
مسئول انفورماتيك آقايان
در هيئت شهرستانها:

كميته همه گاني آقايان در هيئت شهرستانها:

كيمته فرهنگي آقايان در هيئت شهرستانها:

كميته تبليغات آقايان در هيئت شهرستانها:

نائب رئيس بانوان سبك در هيئت شهرستانها:

دبير بانوان سبك در هيئت شهرستانها:

كميته بانوان سبك در هيئت شهرستانها:

هيئت رئيسه بانوان استان در هيئت شهرستانها:

مشاور عالي بانوان سبك در استان در هيئت شهرستانها:
كميته فني بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته آزمون بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته مسابقات بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته داوران بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته اعتراضات بانوان سبك
در هيئت شهرستانها :
كميته انظباتي بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته آموزش بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته تحقيقات و پژوهش بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته استعداد يابي بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته پزشكي بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته بازرسي بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته ارگانها بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته تداركات بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
مسئول روابط بين الملل بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
مسئول روابط عمومي بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
مسئول امور مالي بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
مسئول انفورماتيك بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:

كميته همه گاني بانوان سبك در هيئت شهرستانها:

كيمته فرهنگي بانوان سبك در هيئت شهرستانها:

كميته تبليغات بانوان سبك در هيئت شهرستانها:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *