کمیته هنرهای فردی نمایشی بایگانی - Tricking

کمیته هنرهای فردی نمایشی

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد