چاکس ویپنز تریکینگ بایگانی - Iran eXtreme Tricking Association

چاکس ویپنز تریکینگ

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد