هایپر ویپنز بتلینگ تریکینگ بایگانی - Tricking

هایپر ویپنز بتلینگ تریکینگ

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد