فدراسیون جهانی تریکینگ بایگانی - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

فدراسیون جهانی تریکینگ

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد