فدراسيون ورزشهاي رزمي جمهوري اسلامي ايران بایگانی - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

فدراسيون ورزشهاي رزمي جمهوري اسلامي ايران

کمیته هنرهای فردی نمایشی استان تهران با حضور استاد یاسر اداوی دبیر سبک هایپر تریکینگ

جلسه کمیته هنرهای فردی نمایشی استان تهران با حضور استاد یاسر اداوی دبیر سبک هایپر تریکینگ و رئیس کمیته هنرهای فردی نمایشی هیئت ورزشهای رزمی استان تهران به گزارش سایت هنرهای رزمی جناب آقای یاسر اداوی دبیر سبک اکستریم تریکینگ…

دومین استارژ کشوری تریکینگ همراه با جایزه بزرگ بتلینگ تریکینگ

دومین استارژ کشوری تریکینگ همراه با جایزه بزرگ بتلینگ تریکینگ تهران خانه تریکینگ ایران زیر نظر فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران با حضور مسئولین فدراسیون ورزشهای رزمی و مسئولین هیئت رزمی استان تهران انتخاب اولین ستاره تریکینگ ایران

کمیته نمایشی و هنرهای فردی هیئت ورزشهای رزمی استان تهران

اهدای حکم ابلاغ کمیته نمایشی و هنرهای فردی استان تهران به گزارش خبرگزاری هیئت ورزشهای رزمی استان تهران طی احکامی جداگانه آقای یاسر اداوی، دبیر سبک هایپر تریکینگ، با دریافت ابلاغیه از طرف جناب سرهنگ علی سراج (رئیس هیئت رزمی استان…

راهپیمایی 22 بهمن

راهپیمایی 22 بهمن کمیته همگانی ورزش هایپر اکستریم مارشال آرتز تریکینگ فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران تهران 22 بهمن 96 با شعار مرگ برا اسرائیل و مرگ بر آمریکا گروه آرین استاد یاسر اداوی دبیر سبک http://iimaf.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/item/1673-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C22%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86.html

فدراسیون ورزشهای رزمی

حضور کمیته همه گانی سبک هایپر اکستریم مارشال آرتز تریکینگ در مرقد مطهر امام خمینی (ره) http://honarhayerazmi.com/fa/news/ntc885492/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF–%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%BE%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%DA%A9%D9%8A%D9%86%DA%AF.html

تجدید میثاق با آرمان های امام راحل (ره)

http://honarhayerazmi.com/fa/news/nt0165464/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C(%D8%B1%D9%87).html حضور کمیته همگانی سبک هایپر اکستریم مارشال آرتز تریکینگ در حرم امام خمینی(ره) به گزارش سایت هنرهای رزمی حضور کمیته همگانی سبک هایپر اکستریم مارشال آرتز تریکینگ و دیگر اعضای فدراسیون ورزشهای رزمی به مناسبت 12 بهمن استان تهران تجدید…

اخبار تریکینگ در سایت فدراسیون ورزشهای رزمی

http://honarhayerazmi.com/fa/news/nteb15137/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%98–%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF.html اخبار هایپر اکستریم مارشال آرتز تریکینگ در سایت هنرهای رزمی ایران http://iimaf.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/item/1393-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%BE%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%86%DA%AF.html برای مشاهده روی لینک ها کلیک کنید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد