رویدادهای مهم تریکینگ خارج بایگانی - Iran eXtreme Tricking Association

رویدادهای مهم تریکینگ خارج

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد