تریکینگ و سینما بایگانی - Iran eXtreme Tricking Association

تریکینگ و سینما

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد