چارت کشوری تریکینگ - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

چارت کشوری تریکینگ

بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس سبک تریکینگ در ایران: استاد رسول علی بابائی

نائب رئیس تریکینگ ایران: استاد یاسر اداوی

هیئت رئیسه:

دبیر سبک تریکینگ ایران: 

مشاور عالی: 

مسئول کمیته حراست: 

مسئول کمیته برنامه ریزی مسابقات: 

مسئول کمیته داوران:

مسئول کمیته مسابقات: 
مسئول کمیته فنی
:
مسئول کمیته آزمون
: 
مسئول روابط عمومی: 
مسئول کمیته اعتراضات
:
مسئول کمیته انظباتی
:
مسئول کمیته تحقیقات و پژوهش
:
مسئول کمیته استعداد یابی
:
مسئول مسئول کمیته پزشکی
:
مسئول کمیته بازرسی
:
مسئول کمیته ارگانها
:
مسئول کمیته تدارکات مسابقه
:

مسئول گرفتن خوابگاه مسابقات:

مسئول فیلم برداری و ادیت مسابقات:

مسئول عکس برداری مسابقات:

مسئول کمیته همگانی:

مسئول کمیته فرهنگی:

مسئول امور مالی
مسئول انفورماتیک

مسئول کمیته تبلیغات

مجری مسابقات:

دی جی مسابقات:

مسئول کمیته آموزش:

  • مسئول آموزش آکروبات:
  • مسئول آموزش فرم و سلاح: 
  • مسئول آموزش ضربه پا: 

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد