چارت سبك اكستريم مارشال ارتز تريكينگ در استانهاي ايران

چارت سبک تریکینگ در استانها

این یه نمونه کامل هست که نمایندگان استانها باید طبق این چیدمان چارت خود را تکمیل کنن و گزارش کار بدهند

هر نماینده استان باید یک سایت راه اندازی کند و گزارش کار خود از تمام فعالیتهای خود در استان و زیر مجموعه هایش را در سایت برای مشاهده بگذارد

چارت سبک تریکینگ در استانها

نماینده سبک اقایان در استان:
دبیر سبک آقایان در استان:

هیئت رئیسه استان آقایان :

مشاور عالی سبک در استان آقایان :
کمیته فنی سبک آقایان
در استان :
کمیته آزمون آقایان
در استان :
کمیته مسابقات آقایان
در استان:
کمیته داوران آقایان
در استان:
کمیته اعتراضات آقایان
در استان:
کمیته انظباتی آقایان
در استان:
کمیته آموزش آقایان
در استان:
کمیته تحقیقات و پژوهش آقایان
در استان :
کمیته استعداد یابی آقایان
در استان :
کمیته پزشکی آقایان
در استان:
کمیته بازرسی آقایان
در استان :
کمیته ارگانها آقایان
در استان:
کمیته تدارکات آقایان
در استان:  
مسئول روابط عمومی آقایان
در استان:
مسئول امور مالی آقایان
در استان:
مسئول انفورماتیک آقایان
در استان:

کمیته همه گانی آقایان در استان:

کیمته فرهنگی آقایان در استان:

کمیته تبلیغات آقایان در استان:

نائب رئیس بانوان سبک در استان:

دبیر بانوان سبک در استان:

کمیته بانوان سبک در استان:

هیئت رئیسه بانوان استان:

مشاور عالی بانوان سبک در استان:
کمیته فنی بانوان سبک در استان:
کمیته آزمون بانوان سبک در استان :
کمیته مسابقات بانوان سبک در استان :
کمیته داوران بانوان سبک در استان:
کمیته اعتراضات بانوان سبک در استان :
کمیته انظباتی بانوان سبک در استان:
کمیته آموزش بانوان سبک در استان:
کمیته تحقیقات و پژوهش بانوان سبک در استان:
کمیته استعداد یابی بانوان سبک در استان:
کمیته پزشکی بانوان سبک در استان:
کمیته بازرسی بانوان سبک در استان:
کمیته ارگانها بانوان سبک در استان:
کمیته تدارکات بانوان سبک در استان:
مسئول روابط عمومی بانوان سبک در استان:
مسئول امور مالی بانوان سبک در استان:
مسئول انفورماتیک بانوان سبک در استان:

کمیته همه گانی بانوان سبک در استان:

کیمته فرهنگی بانوان سبک در استان:

کمیته تبلیغات بانوان سبک در استان:

 

چارت سبک تریکینگ در هیئت شهرستانها

نماینده سبک اقایان در هیئت شهرستانها:
دبیر سبک آقایان در هیئت شهرستانها:

هیئت رئیسه استان آقایان در هیئت شهرستانها :

مشاور عالی سبک در استان آقایان در هیئت شهرستانها :
کمیته فنی سبک آقایان
در هیئت شهرستانها :
کمیته آزمون آقایان
در هیئت شهرستانها :
کمیته مسابقات آقایان
در هیئت شهرستانها :
کمیته داوران آقایان
در هیئت شهرستانها:
کمیته اعتراضات آقایان
در هیئت شهرستانها:
کمیته انظباتی آقایان
در هیئت شهرستانها:
کمیته آموزش آقایان
در هیئت شهرستانها :
کمیته تحقیقات و پژوهش آقایان
در هیئت شهرستانها :
کمیته استعداد یابی آقایان
در هیئت شهرستانها:
کمیته پزشکی آقایان
در هیئت شهرستانها:
کمیته بازرسی آقایان
در هیئت شهرستانها :
کمیته ارگانها آقایان
در هیئت شهرستانها:
کمیته تدارکات آقایان
در هیئت شهرستانها:
مسئول روابط بین الملل آقایان
در هیئت شهرستانها:
مسئول روابط عمومی آقایان
در هیئت شهرستانها:
مسئول امور مالی آقایان
در هیئت شهرستانها:
مسئول انفورماتیک آقایان
در هیئت شهرستانها:

کمیته همه گانی آقایان در هیئت شهرستانها:

کیمته فرهنگی آقایان در هیئت شهرستانها:

کمیته تبلیغات آقایان در هیئت شهرستانها:

نائب رئیس بانوان سبک در هیئت شهرستانها:

دبیر بانوان سبک در هیئت شهرستانها:

کمیته بانوان سبک در هیئت شهرستانها:

هیئت رئیسه بانوان استان در هیئت شهرستانها:

مشاور عالی بانوان سبک در استان در هیئت شهرستانها:
کمیته فنی بانوان سبک
در هیئت شهرستانها:
کمیته آزمون بانوان سبک
در هیئت شهرستانها:
کمیته مسابقات بانوان سبک
در هیئت شهرستانها:
کمیته داوران بانوان سبک
در هیئت شهرستانها:
کمیته اعتراضات بانوان سبک
در هیئت شهرستانها :
کمیته انظباتی بانوان سبک
در هیئت شهرستانها:
کمیته آموزش بانوان سبک
در هیئت شهرستانها:
کمیته تحقیقات و پژوهش بانوان سبک
در هیئت شهرستانها:
کمیته استعداد یابی بانوان سبک
در هیئت شهرستانها:
کمیته پزشکی بانوان سبک
در هیئت شهرستانها:
کمیته بازرسی بانوان سبک
در هیئت شهرستانها:
کمیته ارگانها بانوان سبک
در هیئت شهرستانها:
کمیته تدارکات بانوان سبک
در هیئت شهرستانها:
مسئول روابط بین الملل بانوان سبک
در هیئت شهرستانها:
مسئول روابط عمومی بانوان سبک
در هیئت شهرستانها:
مسئول امور مالی بانوان سبک
در هیئت شهرستانها:
مسئول انفورماتیک بانوان سبک
در هیئت شهرستانها:

کمیته همه گانی بانوان سبک در هیئت شهرستانها:

کیمته فرهنگی بانوان سبک در هیئت شهرستانها:

کمیته تبلیغات بانوان سبک در هیئت شهرستانها:

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد