پنج اصل مهم در تریکینگ - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

پنج اصل مهم در تریکینگ

بسم الله الرحمن الرحیم

پنج اصل مهم تریکینگ

در تریکینگ پنج اصل مهم وجود دارد که شامل:

1- در مسابقات به رای داورها اعتراض نکنید

2- به درجه بالاتر از خودتون احترام بگذارید

3- قوانین سبک تریکینگ را رعایت کنید شامل بستن کمربند و داشتن نظم

4- پاک باشید و از هرگونه مصرف مواد نیرو زا و مواد مخدر و دوپینگ در مسابقات دوری کنید

5- با همدیگر دوست باشید و به همدیگر احترام بگذارید

اعتراض نکنید = Don’t complain = رنگ قرمز
احترام بگذارید = Respect = رنگ سبز
قوانین را رعایت کنید = Pursue regulations = رنگ آبی
پاک باشید = Be pure you = رنگ سفید
دوست باشید = Maintain friendships = رنگارنگ

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد