هایپر ویپنز تریکینگ - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

هایپر ویپنز تریکینگ

بسم الله الرحمن الرحیم

hyper weapons tricking

هایپر ویپنز تریکینگ

بتل سلاح در هایپر تریکینگ

قوانین داوری و مسابقات در بتل سلاح

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد