سلام بر آنان که از نفس افتادند، تا ما از نفس نیفتیم
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد