رکورد حرکت کورک تریکینگ در برنامه عصر جدید از مرتضی موسوی