رویداد بزرگ آیسی مانکی تریکینگ - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد