اکستریم ویپنز تریکینگ - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

اکستریم ویپنز تریکینگ

بسم الله الرحمن الرحیم

extreme weapons tricking

اکستریم ویپنز تریکینگ

فرم سلاح در اکستریم تریکینگ

قوانین داوری و مسابقات در فرم سلاح

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد