مسابقات شمال غرب تریکینگ ایران با حضور انجمن تریکینگ سپاه
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد